1 Hole Pencil Sharpener DB-8024

Mini 1 hole Sharpener.